25 Aralık 2020 Taşınmaz Satış İlanı

İHALE İLANI

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Taşınmaz Satış İlanı

Taşınmaz Satış İhale İlanı.

1- İdarenin

Tebligat Adresi: Kiremitli Mahallesi Atatürk Cad. Yeni Belediye İşhanı Kat:1

Telefon No: (0242) 6436075Faks: (0242) 6433243

2- İhalenin Konusu

 Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz mahallelerinde bulunan taşınmazlar2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ihale ile satılması. 

3- İhalenin Tarihi, Saati ve Yeri

Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Mahallelerinde bulunan taşınmazlar 25.12.2020 Cuma Günü saat 14:30’da, Satılmayan taşınmazlar 30.12.2020 Çarşamba Günü saat 14:30’daBelediye toplantı salonunda encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Teklif Usulü ile satılacaktır.

 

4- İhaleye Katılma Şartları:

A-) Şahıslar için: a-) Fotoğraflı nüfus cüzdanı fotokopisi, b-) Geçici ihale teminat makbuzu,

c-) Başkası adına katılacakların vekaletnamesi.

B-) Şirketler için: a-) Oda kayıt belgesi,b-) imza sirküsü (noterden onaylı), c-) İstekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekaletnamesi,e-) Geçici ihale teminat makbuzu.

  5-)İhalelerde taksitlendirme bedeli;

1-      100.000.00’e kadar olanlar 1’i peşin toplam 5 eşit taksitte,

2-      100.000.00 – 1.000.000.00 arası olanlar 1’i peşin toplam 6 eşit taksitte,

3-      1.000.000.00 ve üzeri bedeller ise  1’i peşin toplam 10 eşit taksitte,

tahsil edilir. İlk taksit tebligat tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içinde peşin ödenir, kalan taksitler ise takip eden aylarda eşit şekilde her ayın sonuna kadar yatırılır. Zamanında yatırılmayan taksitlere gecikme zammı uygulanır.

Taşınmazı satın alan kişinin taksitli olarak alım yapması halinde; taksitlerini zamanında ödemezse taşınmaz satışına ait tüm taksitler muaccel hale gelir, ayrıca İhale üzerinde kalan kişi son taksitin yatırılma tarihi sonunda borcu kalması halinde takip eden ayın son gününe kadar taşınmaz bedelinin tamamını yatırmak zorundadır,  yatırmaması halinde ihale iptal edilir ve 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 62. Maddesi gereğince kesin teminatı ve gecikme zamları Belediyemize gelir kaydedilir ve taşınmaz ihalesi üzerinde kalan kişi bundan hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamaz.

 

6- İhaleye Çıkan Arsaların Adres ve Muhammen Bedelleri İÇİN TIKLAYINIZ!

7- İhaleye katılmak isteyenlerin ihaleden bir gün önce saat 16:00’a kadar belgelerini elden Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

8- İlanda oluşabilecek hatalarla ilgili taşınmazın ihalesi iptal edilir, bundan hiç kimse hak talebinde bulunamaz.

9- Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğündentemin edilebilir.

10- İhaleyi yapıp yapmamakta Belediye Başkanı Yetkilidir.

                                                                                                     İLGİLİLERE İLANEN DUYRULUR