29 Aralık 2020 Akaryakıt İhalesi

TAŞIT TANIMA SİSTEMLİ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

KORKUTELİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2021 Yılı Taşıt Tanıma Sistemli Akaryakıt Mal Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/647254

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

KİREMİTLİ MH. BELEDİYE CD. NO:1 07800 KORKUTELİ/ANTALYA

b) Telefon ve faks numarası

:

2426436011 - 2426433243

c) Elektronik Posta Adresi

:

muratsorgit@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

MOTORİN ( DİĞER ) 600.000 LT - KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN 15.000 LT
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Yüklenici kendi adı altında işlettiği akaryakıt dağıtım istasyonları gerekse özel anlaşmalarla bayilik kapsamına aldığı firmalar vasıtası ile belirlenen Antalya Korkuteli ilçe sınırlarında , gerekli görüldüğünde idarenin belirleyeceği sayıda araca Antalya ili diğer ilçeleri ve il sınırları dışına görevli gidildiği taktirde Türkiye genelindeki bayilerden akaryakıtı teslim edecektir.

c) Teslim tarihi

:

İşe başlama tarihi 01.01.2021; işi bitirme tarihi 31.12.2021 tarihidir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

KİREMİTLİ MAHALLESİ BELEDİYE CADDESİ NO:1 KORKUTELİ/ANTALYA

b) Tarihi ve saati

:

29.12.2020 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekli bir ' Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ' ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş  ve geçerliliği devam eden, Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,

İstekli bir '  Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ' ise ; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş ve geçerliliği devam eden ' Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini,

İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve geçerliliği devam eden  İstasyonlu Bayilik Belgesini,

İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesini sunacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
KORKUTELİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - KİREMİTLİ MAHALLESİ BELEDİYE CADDESİ NO:1 KORKUTELİ/ANTALYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
60 (Atmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.