Ekim 2022- Meclis Gündemi

SAYI:18108937/-301.03-938/6709                                                               30/09/2022                   

KONU : Meclis toplantısı.        

 

                      

SAYIN :                      

                                                                                              KORKUTELİ

                                                                                 

          Korkuteli Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi gereğince, EKİM/2022 Olağan Meclis toplantısını yapmak üzere 04/10/2022 Salı günü saat 14:30’da Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda aşağıda yazılı gündem konularını görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır.

          Teşriflerinizi rica ederim.                   

                                                                                            Ömer Niyazi İŞLEK                                                                                                              

                                                                                           Belediye Başkanı

G Ü N D E M                          :    

 

1.      Açılış ve yoklama, Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve bir önceki karar özetlerinin okunması.

 

2.      GÜNDEM-(B.M.-230/5153) İlçemiz Kiremitli Mahallesi ile Aşağıpazar Mahallesi sınırları arasında bulunan Kanal Korkuteli yapımı ile Şehidimiz Üsteğmen Gültekin Kubilay ATİK parkı, derenin ıslah çalışmaları ve peyzaj uygulamaları ile düzenlenmiş olup Şehidimizin ismi verilmiş olan Şehit Üsteğmen Gültekin Kubilay ATİK isminin Belediye Meclisinin uygun göreceği başka bir parka verilmesi hususunda; İsim Belirleme Komisyonunun 23/09/2022 tarih ve 52 Sayılı raporunun görüşülmesi.

 

3.      GÜNDEM-(Z.M.-657)2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı K Cetvelinde Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç), Belediye Meclisi Kararı ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir hükmü gereğince Müdürlüğümüz Bünyesinde çalışan personele 2022 yılı için aylık maktu fazla çalışma ücreti 667,00 TL belirlenmişti. 07/07/2022 tarih ve 31889 sayılı Resmi Gazetede yayımlamam 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İle Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretinin belirlendiği K-Cetveli güncellenmiştir. Bu sebeple Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personele 2022 yılının kalan bölümünde verilecek olan Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretinin belirlenmesinde ekte sunulan K-Cetvelinde belirtilen aylık maktu fazla çalışma ücretinin göz önünde bulundurularak yeninden belirlenmesi hususunu; Plan Bütçe Komisyonunun 27/09/2022 tarih ve 55 sayılı raporunun görüşülmesi.

 

4.      GÜNDEM-(M.H.M.-1132)Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 19/08/2022 tarih ve E-13683877-602.07.04 -25 sayılı yazısına istinaden 2022 yılı gider bütçesinin aşağıda belirtilen ödeneklerin yetersiz olduğundan 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 ve 34. maddeleri ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36-37 ve 38 maddeleri gereğince ödenek aktarılması hususunda; Plan Bütçe Komisyonunun  27/09/2022 tarih ve 56 sayılı raporunun görüşülmesi.

 

5.      GÜNDEM-(İ.Ş.M.-3512) İlgi a'da kayıtlı dilekçe ile 15.06.2022 tarihinde askıya çıkarılan Bayat Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 125 ada 77, 78, 81, 82 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz edilmiştir. İlgi b'de kayıtlı Başkanlık Makamının yazısında İlçenin Bayat Mahallesi’nde sosyal donatı alanlarının dengeli bir şekilde yerleştirilebilmesi, mahallenin yerleşik alanının tamamını kapsayan yapılaşmaya uygun parseller oluşturulabilmesi amacıyla bütüncül planlama çalışmaları yapılması planlanmakta olduğu bahse konu Bayat Mahallesi’nin bütüncül planlama sürecine altlık oluşturacak gerekli çalışmaların yapılması, ayrıca Bayat Mahallesi’nde yeni mevzi plan talepleri ve planlama sürecinde bulunan taleplerin bütüncül planlama çerçevesinde Müdürlüğümüzce yeniden değerlendirilmesi talep edilmiştir. Bahse konu Bayat Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 125 ada 77, 78, 81, 82 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itirazın ve Başkanlık Makamının yazısında belirtilen bütüncül planlama çalışmalarına esas bahse konu planın tekrar Belediye Meclisi'nce değerlendirilerek karar bağlanması hususunda; İmar Komisyonunun 21/09/2022 tarih ve 51 sayılı raporunun görüşülmesi.

 

6.      GÜNDEM-(İ.Ş.M.-2829) İlgide kayıtlı dilekçe ile İlçenin Yazır Mahallesi 2783 ve 2784 parsellere konut alanı amaçlı planlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16.05.2022 tarih ve 418 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre hazırlanan 1/1000 Ölçekli uygulama imar planının onaylanması talebinde bulunulmuştur. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebinin Belediye Meclisi'nce değerlendirilerek karar bağlanması hususunda; İmar Komisyonunun 21/09/2022 tarih ve 44 sayılı raporunun görüşülmesi.

 

7.      GÜNDEM-(İ.Ş.M.-2334) İlçe sınırlarımız içerisinde onaylı imar planında belirlenen yol güzergahlarında, geçmiş dönem imar hakları çerçevesinde zemin katı ticari olmayan imar parsellerin zemin katlarının isteğe bağlı ticari kullanılabilmesi amacıyla, belirlenen yol güzergahlarına cephe parsellere IBZT (İsteğe Bağlı Zemin Ticaret) kullanım hakkının getirilmesini konu alan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik dosyası Antalya Büyükşehir Belediyesi 16.05.2022 tarih ve 438 sayılı meclis kararı ile Belediyemize iade edilmiştir. Bahse konu plan hakkında, Antalya Büyükşehir Belediyesinin meclisinin 16.05.2022 tarih ve 438 sayılı kararının Belediye Meclisi'nce değerlendirilerek karara bağlanması hususunda; İmar Komisyonunun 21/09/2022 tarih ve 45 raporunun görüşülmesi.

 

8.      GÜNDEM-(İ.Ş.M.-3827) İlgi'de kayıtlı dilekçe ekinde sunulan imar planı dosyasına göre Korkuteli İlçesi İmrahor Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 227 adanın güneyindeki park alanı içerisinde trafo alanı ayrılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatının yapılması talep edilmiştir. Bahse konu talebin Belediye Meclisince değerlendirilerek karara bağlanması hususunda; İmar Komisyonunun 21/09/2022 tarih ve 46 sayılı raporunun görüşülmesi.

 

9.      GÜNDEM-(İ.Ş.M.-3829) İlgi'de kayıtlı dilekçe ekinde sunulan imar planı dosyasına göre Korkuteli İlçesi Kargalık Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 232 adanın güneyindeki park alanı içerisinde trafo alanı ayrılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatının yapılması talep edilmiştir. Bahse konu talebin Belediye Meclisince değerlendirilerek karara bağlanması hususunda: İmar Komisyonunun 21/09/2022 tarih ve 47 sayılı raporunun görüşülmesi.

 

10.  GÜNDEM-(İ.Ş.M.-3835) İlgi'de kayıtlı dilekçe ekinde sunulan imar planı dosyasına göre Korkuteli İlçesi Uzunoluk Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 406 ve 1061 adaların doğusunda bulunan çocuk bahçelerinde trafo alanı ayrılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatının yapılması talep edilmiştir. Bahse konu talebin Belediye Meclisince değerlendirilerek karara bağlanması hususunda; İmar Komisyonunun 21/09/2022 tarih ve 48 sayılı raporunun görüşülmesi.

 

11.  GÜNDEM-(İ.Ş.M.-3838) İlgi'de kayıtlı dilekçe ekinde sunulan imar planı dosyasına göre Korkuteli İlçesi Aşağıpazar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 431 ada batısı park alanı, Uzunoluk Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 794 ada kuzeyi otopark alanı, Kiremitli Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 154 ada 1 parsel güneyi, 304 ada doğunda trafo alanı ayrılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatının yapılması talep edilmiştir. Bahse konu talebin Belediye Meclisince değerlendirilerek karara bağlanması hususunda; İmar Komisyonunun 21/09/2022 tarih ve 49 sayılı raporunun görüşülmesi.

 

12.  GÜNDEM-(İ.Ş.M.-3841) İlgi'de kayıtlı dilekçe ekinde sunulan imar planı dosyasına göre Korkuteli İlçesi Aşağıpazar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 213 ada 1 parsel batısı mesire alanı, 345 ada 1 parsel batısı çocuk bahçesi, 468 ada batısı otopark alanı, 1236 ada batısı park alanında trafo alanı ayrılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatının yapılması talep edilmiştir. Bahse konu talebin Belediye Meclisince değerlendirilerek karara  bağlanması hususunda; İmar Komisyonunun 21/09/2022 tarih ve 50 sayılı raporunun görüşülmesi.

 

13.  GÜNDEM-(E.İ.M.-230) Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Dereköy Yaylası Mahallesi 1303 Parsel nolu taşınmaz üzerine Antalyaspor A.Ş. ve Antkor İnşaat A.Ş. ortaklaşa GES (Güneş Enerji Sistemleri) yatırımı yapmak istemektedir. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (İ) Bendinde ''Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek'' Belediye Meclisinin görevidir, denilmektedir. Bu nedenle; İlçemiz Dereköy Yaylası Mahallesi 1303 Parsel nolu taşınmaz üzerine Antalyaspor A.Ş. ve Antkor İnşaat A.Ş. tarafından GES yatırımı yapılması şartıyla, Belediyemize ait Antkor İnşaat A.Ş.'ye ayni sermaye artışı olarak mülkiyetin devrinin yapılıp yapılmayacağının, Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması hususunda; Plan Bütçe Komisyonunun 27/09/2022 tarih ve 54 sayılı raporu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonunun 27/09/2022 tarih ve 53 sayılı raporunun görüşülmesi.

 

14.  GÜNDEM-(Ç.K.M.-117) Belediyemiz, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Bünyesinde çalıştırılmak üzere Bir (1) adet konteyner yıkama kamyonu almak üzere, 3.000.000,00 TL kredi kullanılması için Belediye Başkanı'na yetki verilmesi hususunda; Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 21/09/2022 tarih ve 117 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

15.  GÜNDEM-(F.İ.M.-863)Belediyemiz, Fen İşleri Müdürlüğü Bünyesinde çalıştırılmak üzere, iki (2) adet hafriyat kamyonu satın almak üzere,  4.000.000,00 TL kredi kullanılması için Belediye Başkanı'na yetki verilmesi hususunda; Fen İşleri Müdürlüğünün 27/09/2022 tarih ve 863 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

16.  GÜNDEM-(M.H.M.-1258) 5393 Sayılı Belediye Kanunun 41. maddesi gereğince hazırlanan 2023 mali yılı Performans Programı yine 2023 mali yılı bütçesine esas teşkil etmek üzere hazırlanmıştır Ekim ayı meclis gündeminde değerlendirilmesi hususunda; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29/09/2021 tarih ve 1258 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

17.       GÜNDEM-(Y.İ.M.-937) 2023/2024/2025 Mali Yılları Gelir Tahmini ve Gider Bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29/08/2022 tarih ve 1134 sayılı talebi ile Belediye Encümenimizin 26/09/2022 tarih ve 512 sayılı kararı ile görüşülerek, Belediye Meclisimizde görüşülmek üzere havalesi yapılan 2023 yılı ve izleyen iki yıla ait tahmini bütçenin karara bağlanması hususunda; Yazı İşleri Müdürlüğünün 29/09/2022 tarih ve 937 Sayılı yazısının görüşülmesi.

 

18.   GÜNDEM-(M.H.M.-1259) 2023 mali yılında geçerli olmak üzere iç paydaşlarca hazırlanan ve Müdürlüğümüz ile derlenen 2023 Gelir Tarife Cetvelinin Korkuteli Belediye Meclisince görüşülmesine müteakip kabul edilmesi hususunda; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29/09/2022 tarih ve 1259 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

19.  GÜNDEM-(İ.K.M.-315) Belediyemiz Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik hükümleri gereğince düzenlenen Norm Kadro Standardı Cetvellerinin (C9) grubunda 268 adet Memur, 133 adet Sürekli İşçi Kadrosu tahsis edilmiştir. Korkuteli Belediye Meclisi tarafından Norm Kadro cetvellerine göre 242 adet Memur kadrosu, 133 adet Sürekli İşçi kadrosu İhdas edilmiş olup memur kadrolarının 42 adeti dolu, 200 adeti boştur. Belediyemiz mevcut kadro cetveline göre;

 9880 Unvan kodlu G.İ.H.S 5. Derecedeki Eğitmen,

 9880 Unvan kodlu G.İ.H.S 7. Derecedeki Eğitmen,

   kadrolarının 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince ücretlerinin belirlenmesi hususunda; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29/09/2022 tarih ve 315 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

20.  Dilek ve temenniler.