Ekim 2023 - Meclis Gündemi

T.C.

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

SAYI:18108937/-301.03- 905/8296     

29/09/2023                   

KONU : Meclis toplantısı.        

              

SAYIN :  KORKUTELİ

                                                                                 

          Korkuteli Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi gereğince, EKİM/2023 Olağan Meclis toplantısını yapmak üzere 03/10/2023 Salı günü saat 14:30’da Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda aşağıda yazılı gündem konularını görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır.

          Teşriflerinizi rica ederim.      

 Ömer Niyazi İŞLEK

Belediye Başkanı

G Ü N D E M                           :   

 

1.      Açılış ve yoklama, Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve bir önceki karar özetlerinin okunması.

 

2.     GÜNDEM-(M.H.M.-1244) Bilindiği üzere, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin, Ek ödenek başlıklı 37.maddesinde aşağıdaki düzenlemelere yer verilmiştir: “(1) Ek ödenek; bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ve bütçede tertibi açılmayan, ancak yapılmasında zorunluluk bulunan bir hizmet için tertip açılarak, bütçenin diğer tertiplerindeki ödeneklere dokunulmadan alınan ödenektir. (2) Ek ödenek ancak bütçe yılı içerisinde verilebilir. Ek ödenek verilmesi meclis kararı ile yapılır. Büyükşehir ilçe belediyelerinde ise belediye meclislerince kabul edildikten sonra büyükşehir belediye meclisince karara bağlanır. (3) Ek ödenek verilmesi için yeni bir gelir veya finansman kaynağının bulunması zorunludur.” Bununla birlikte, dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomideki gelişmeler, personel ücretlerini ve maaşlarını etkilemekte, mevcut sözleşmelerde yüksek ek ve/veya arttırımlı fiyat farkına neden olmaktadır. Dolayısıyla, bahsi geçen Yönetmelik’in anılan maddesine dayanarak, ödenek talebi ortaya çıkmıştır. Söz konusu ödenek ihtiyacı, cari yıl bütçesinden yapılabilecek aktarma veya yedek ödenek kullanımı ile giderilemeyeceğinden, karşılığı gelir gösterilerek ek ödenek oluşturulmasının yerine olacağı değerlendirilmiştir.Yukarıda yer verilen mevzuat düzenlemeleri ve açıklanan gerekçeler çerçevesinde, ekte yer alan bilgiler esas alınarak, 2023 Mali Yıl Bütçesine, 110.850.000,00 .-TL ( Yüzonmilyon Sekizyüzellibin )tutarında ek ödenek oluşturulması amacıyla, yazımız ve eklerinin Belediyemiz Meclisine havalesi hususunda; Plan Bütçe Komisyonunun 27/09/2023 tarih ve 48 sayılı raporunun görüşülmesi.

 

3.     GÜNDEM-(İ.Ş.M.-1679)İlgide kayıtlı dilekçe ile İlçenin Sımandır Mahallesi 167 ada 9 parsele GES (Güneş Enerji Santrali) olarak planlanmasına ilişkin Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.02.2023 tarih ve 125 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre hazırlanan 1/1000 Ölçekli uygulama imar planının onaylanması talebinde bulunulmuştur. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebinin Belediye Meclisi'nce değerlendirilerek karar bağlanması hususunda; İmar Komisyonunun 21/09/2023 tarih ve 46 sayılı raporunun görüşülmesi.

 

 

 

4.     GÜNDEM-(İ.Ş.M.-4368)İlgide kayıtlı görevlendirme yazısı ile ;İlçenin İmrahor Mahallesi 104, 105, 106, 107, 108, 113 adalar ve çevresinde yer alan meskun konut alanı (orta yoğunluk), çocuk bahçesi alanı ve yeşil alan, enerji nakil hattı ile taşıt ve yaya yolu olarak planlı bulunan alanın yeniden düzenlenmesine ilişkin Antalya Büyükşehir Belediyesinin 14.07.2023 tarih ve 560 sayılı meclis kararı onaylandığı ve ekteki dilekçede bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Müdürlüğümüz tarafından yürütülmesi talep edilmiştir.Söz konusu İmrahor Mahallesi 104, 105, 106, 107, 108, 113 adalar ve çevresinde yer alan meskun konut alanı (orta yoğunluk), çocuk bahçesi alanı ve yeşil alan, enerji nakil hattı ile taşıt ve yaya yolu olarak planlı bulunan alanın yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının Belediye Meclisi'nce değerlendirilerek karar bağlanması hususunda; İmar Komisyonunun 21/09/2023 tarih ve 47 sayılı raporunun görüşülmesi.

 

5.     GÜNDEM-(M.H.M.-1378) Bilindiği üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. Maddesinde; "i) Bütçe içi işletme ile 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek." belediye meclislerinin görev ve yetkileri arasında sayılmıştır. Diğer taraftan, anılan Kanun'un işletme tesisi başlıklı 71. maddesinde ise; "Belediye, özel gelir ve gideri bulunan hizmetlerini Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının izniyle bütçe içinde işletme kurarak yapabilir." hükmü yer almaktadır. Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri çerçevesinde; 08.03.2011 tarih ve 27868 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe İçi İşletme Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanan "Korkuteli Belediye Başkanlığı Bütçe İçi İşletme Yönetmelik" taslağı ekte yer almaktadır.  Müdürlüğümüzce hazırlanan bütçe içi işletmeye ilişkin olarak Kapalı Hayvan Pazarı ve Borsası'nın işletilmesi amacıyla ekte yer alan Yönetmelik'in Belediyemiz Meclisine havalesi hususunda; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27/09/2023 tarih ve 1378 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

6.     GÜNDEM-(M.H.M.-1381) 5393 Sayılı Belediye Kanunun 41. maddesi gereğince hazırlanan 2024 mali yılı Performans Programı yine 2024 mali yılı bütçesine esas teşkil etmek üzere hazırlanmıştır Ekim ayı meclis gündeminde değerlendirilmesi hususunda; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 20/09/2023 tarih ve 1381 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

7.     GÜNDEM-(Y.İ.M.-903) 2024/2025/2026 Mali Yılları Gelir Tahmini ve Gider Bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 23/08/2023 tarih ve 1215 sayılı talebi ile Belediye Encümenimizin 25/09/2023 tarih ve 360 sayılı kararı ile görüşülerek, Belediye Meclisimizde görüşülmek üzere havalesi yapılan 2024 yılı ve izleyen iki yıla ait tahmini bütçenin karara bağlanması hususunda; Yazı İşleri Müdürlüğünün 27/09/2023 tarih ve 903 Sayılı yazısının görüşülmesi.

 

8.     GÜNDEM-(M.H.M.-1274) 2023 mali yılında geçerli olmak üzere iç paydaşlarca hazırlanan ve Müdürlüğümüz ile derlenen 2024 Gelir Tarife Cetvelinin Korkuteli Belediye Meclisince görüşülmesine müteakip kabul edilmesi hususunda; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29/08/2023 tarih ve 1274 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

9.     GÜNDEM-(B.M.-139/8287) İlçemiz sınırları içerisinde  bulunan mülkiyeti belediyemize ait  Kiremitli Mahallesi 394 Ada 2 nolu Parseldeki belediye hizmet alanı olan arsamıza, ilçemiz halkı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda belediyemiz tarafından yapılması planlanan; -1. kat kapalı otopark olarak Salı öğlenden sonra ile çarşamba akşamına kadar Pazar yeri olarak kullanılması, yapılacak olan projede ısıtma soğutma ve havalandırma sistemlerinin tasarlanması, peynirciler, tuhafiyeciler ,balıkçılar ve kuruyemişcilerle  ilgili sabit iş yerlerinin yapılması,  Pazar yeri yönetmeliğine uygun olarak sebze ve meyveciler  için  ayrılmış alanların belirlenmesi için mecliste grubu bulunan her siyasi partiden 1 temsilci , pazarcılardan 3 temsilci ve 6 merkez  mahalle muhtarının katılımı ile Belediye Başkanının başkanlığında oluşacak komisyonun belirleyeceği proje maliyeti kadar borçlanma ya da taşınmaz satış yetkisinin verilmesi hususunu; Başkanlık Makamı’nın 28/09/2023 tarih ve 139/8287 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

10.  Dilek ve temenniler.