Eylül 2021 Olağan Meclis Gündemi

SAYI:18108937/-301.03-696/5631                                                                   02/09/2021

KONU : Meclis toplantısı.      

                      SAYIN :                      

                                                                                              KORKUTELİ

                                                                                 

           Korkuteli Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi gereğince, EYLÜL/2021 Olağan Meclis toplantısını yapmak üzere 07/09/2021 Salı günü saat 14:30’da yapılması planlanmaktaydı. Ancak Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısını 06/09/2021 Pazartesi günü saat 14:00’de yapılacağından ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesinde “Büyükşehir belediye meclisi her ayın ikinci haftası toplanır. İlçe (Değişik ibare:RG-21/8/2014-29095) (…) belediye meclisi toplantıları büyükşehir belediye meclisi toplantısından önce bitirilecek şekilde düzenlenir.” denildiğinden Olağan Meclis toplantısını 06/09/2021 Pazartesi günü saat 10:00’da Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda aşağıda yazılı gündem konularını görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır.

          Teşriflerinizi rica ederim.                   

                                                                                                            Nuray BAKACAK                                                                                                                                                                                                                       Belediye Başkan Vekili 


G Ü N D E M                          :    

 

1.      Açılış ve yoklama, Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve bir önceki karar özetlerinin okunması.

 

2.      GÜNDEM-(F.İ.M.-702) T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 23/08/2021 tarih ve 1568611 sayılı yazısına istinaden, 06 AE 9676 plakalı, 2004 model, Hyundai Starex marka taşıtın, Antalya ili, Korkuteli Belediye Başkanlığına bedelsiz devri için Belediye Meclis Kararı alınması hususuna ilişkin; Fen İşleri Müdürlüğünün 24/08/2021 tarih ve 702 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

3.      GÜNDEM-(İ.Ş.M.-4308) İlçe sınırlarımız içerisinde onaylı imar planında belirlenen yol güzergahlarında, geçmiş dönem imar hakları çerçevesinde zemin katı ticari olmayan imar parsellerin zemin katlarının isteğe bağlı ticari kullanılabilmesi amacıyla, belirlenen yol güzergahlarına cephe parsellere IBZT (İsteğe Bağlı Zemin Ticaret) kullanım hakkının getirilmesini konu alan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik dosyasının Belediye Meclisi'nce değerlendirilerek karar bağlanması hususunda; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/09/2021 tarih ve 4308 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

4.      GÜNDEM-(Y.İ.M.-695) Meclis Üyesi İlhami YILDIRAN 01/09/2021 tarih ve 6060 sayılı dilekçe ile; Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyeliğinden istifa ederek bağımsız meclis üyesi olarak devam etmek istediğini belirtmiştir. Planlama ve İmar Komisyonuna 06/04/2021 tarih ve 46 sayılı meclis kararı ile komisyon üyesi olarak seçilmiş olup, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinde "Komisyon üyeliklerinde eksilme olduğu takdirde süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir. Komisyon toplantılarına üst üste üç defa mazeretsiz olarak katılmayan üyenin üyeliği meclis kararı ile düşürülebilir. (Ek cümle:RG-21/8/2014-29095) Bağlı olduğu partiden istifa eden komisyon üyesinin komisyon üyeliği de sona erer. (Ek cümle:RG-21/8/2014-29095) Süreyi tamamlamak üzere ilk toplantıda aynı partiden yeni üye seçimi yapılır." denildiğinden; Planlama ve İmar Komisyonuna bir üye seçilmesi hususunda; Yazı İşleri Müdürlüğünün 02/09/2021 tarih ve 695 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

5.      GÜNDEM-(E.İ.M.-307) 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesinin (e) fıkrasında; ''Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.'' Belediye Meclisinin görevidir denilmektedir. Belediyemizin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na borçları bulunduğundan mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Kiremitli Mahallesi 164 ada 13,14 ve 15 nolu taşınmazların borçlara karşılık Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na takası düşünülmektedir. Konunun Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması hususunda; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 02/09/2021 tarih ve 307 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

6.      GÜNDEM-(E.İ.M.-305) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendinde ''Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.'' Belediye Meclisinin görevleri arasındadır denilmektedir. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendine göre bu kapsamda ekli listede bilgileri belirtilen taşınmazların durumunun mecliste değerlendirilerek karara bağlanması hususunda; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01/09/2021 tarih ve 305 Sayılı yazısının görüşülmesi.

 

 

7.      Dilek ve Temenniler.