Haziran 2021 Olağan Meclis Gündemi

SAYI:18108937/-301.03-512/3587                                                                        28/05/2021

KONU : Meclis toplantısı.      

                      SAYIN :                      

                                                                                              KORKUTELİ

                                                                                 

           Korkuteli Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi gereğince, HAZİRAN/2021 Olağan Meclis toplantısını yapmak üzere 01/06/2021 Salı günü saat 14:30’da Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda aşağıda yazılı gündem konularını görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır.

          Teşriflerinizi rica ederim.                   

                                                                                            Mustafa KIZILSERT                                                                                                        Belediye Başkan Vekili

G Ü N D E M                          :    

 

1.      Açılış ve yoklama, Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve bir önceki karar özetlerinin okunması.

 

2.      GÜNDEM-(Y.İ.M.-450) Antalya İli Korkuteli İlçesi Alaaddin Mahallesi, Çığlık Yaylası, Duraliler Yaylası, Gümüşlü Mahallesi, Kırkpınar Mahallesi, Kızılcadağ Mahallesi, Kozağacı Mahallesi, Küçükköy Yaylası, Taşkesiği Mahallesi, Ulucak Mahallesi, Yağca Yaylası ve Yazır Mahallesinde 3402 sayılı Kadastro Kanunu Hükümleri gereğince yapılacak olan Kadastro çalışmalarında, Kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 15(onbeş) gün içinde 6(altı) adet bilirkişinin seçilmesi ve isimlerinin bildirilmesi gerekmektedir. Seçimin 3402 sayılı Kadastro Kanunun 3üncü maddesi uyarınca Belediye Meclisince seçilmesi ve seçim sonuçlarının meclis kararında belirtilmesi hususunda; İsim Belirleme Komisyonunun 26/05/2021 tarih ve 29 sayılı raporunun görüşülmesi.

 

3.      GÜNDEM-(Y.İ.M.-466) İlçemiz kırsal belde ve mahalleri olan Çaykenarı, Karakuyu, Leylek, Yakaköy Mahallelerinin; 16 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 7254 Sayılı Torba Yasa'daki köy statüsüne ilişkin düzenleme kanuna istinaden yeniden kırsal mahalle statüsüne geçmesi için mahalle muhtarlarının vermiş oldukları dilekçelerin Belediye Meclisinde görüşülmesi hususunda; Plan Bütçe Komisyonunun 27/05/2021 tarih ve 32 sayılı raporu ile İmar Komisyonunun 27/05/2021 tarih ve 31 Sayılı raporunun görüşülmesi.

 

4.      GÜNDEM-(Ek Gündem) İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Gümüşlü Mahallemizin isminin değiştirilmesi hususunda, halen günümüzde halk arasında eski Kevzer kullanılmaktadır. Geleneksel yönlerimizin yaşatılması ve tarihimize sahip çıkmak adına mahallemizin eski adının geri verilmesini mahalle olarak istedikleri hususunda; İsim Belirleme Komisyonunun 26/05/2021 tarih ve 30 sayılı raporunun görüşülmesi.

 

5.      GÜNDEM-(İ.Ş.M.-2208) İlgide kayıtlı dilekçe ile Korkuteli Belediye Meclisi'nin 06.10.2020 tarih 105 sayılı Kararı uygun bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08.02.2021 tarih ve 137 sayılı Kararı ile değiştirilerek onaylanan 22.03.2021 tarihi itibariyle askıya çıkarılan Korkuteli İmar Planı Plan Notları Revizyonu dosyasına askı süresi içerisinde itirazda bulunulmuştur. Bu çerçevede ilgide kayıtlı itiraz dilekçesinin Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması hususunda; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 19/04/2021 tarih ve 2208 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

6.      GÜNDEM-(İ.Ş.M.-1056) İlgide kayıtlı Ayşe KÖSE dilekçesinde 8 Temmuz 1972 tarihinde görev uçuşu sırasında T-33 uçağının Uludağ'a çarpması sonucu Şehit olan eşi Ahmet KÖSE 'nin adınının İlçemiz sınırları içerisinde kamu kurum binalarına veya uygun görülecek bir yere(cadde sokak ,park vb.) yerlere verilmesi talep edilmektedir. Bahse konu taleple ilgili olarak Belediye Meclisi'nin görev ve yetkileri arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18.Maddesi'nin n bendi gereğince; Konunun Belediye Meclisi'nde görüşülerek karara bağlanması hususunda; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/02/2021 tarih ve 1056 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

7.      GÜNDEM-(İ.Ş.M.-541) İlgi a'da kayıtlı dilekçe ile Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Güzle Mahallesi 118 ada 1,3,5,6,9,16,17 parseller, 119 ada 6,7,10, parseller ve 124 ada 16 parselin Enerji Üretim Alanı (GES) olarak planlanmasına 1/1000 ölçekli uygulama imar planın onaylanması talep edilmiştir. Bahse konu parsellerin bulunduğu alan hakkında Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.10.2020 tarih ve 592 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı İlgi b) de kayıtlı yazı ile Kurumumuza iletilmiştir. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onaylanması talebinin Belediye Meclisince değerlendirilerek karar bağlanması hususunda; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/02/2021 tarih ve 541 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

 

8.      GÜNDEM-(İ.Ş.M.-2545) Kamu yararına kamu tüzel kişiliği adına inşa edilen yapılardan; kamu kurum ve kuruluşlarının bizzat yaptıkları ya da inşa ettikleri yapılar ile; ihale, sözleşme, şartname, protokol gibi tarafı bulunduğu yazılı belgeler kapsamında inşa ettirdikleri yapıların; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun İmar İle İlgili Harçlar başlıklı 80. Maddesinin 1. Fıkrasının (f) Bendinin (Değişik: 18/5/1987 - 3365/2 md.) (Değişik: 18/5/1987 - 3365/2 md.) hükmü kapsamında; Yapı Kullanma İzni Harç müstesnası haricinde bulunanlarının, Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzni Harç müstesnasına ilişkin aksine alınmış kararı bulunmayanlarına ilişkin harç (ücret) müstesnası uygulanıp uygulanmayacağının Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması hususunda; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05/05/2021 tarih ve 2545 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

Dilek ve Temenniler.