Haziran 2022- Meclis Gündemi

SAYI:18108937/-301.03-510/3373                                                                03/06/2022                   

KONU : Meclis toplantısı.        

 

                      

SAYIN :                      

                                                                                              KORKUTELİ

                                                                                 

          Korkuteli Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi gereğince, HAZİRAN/2022 Olağan Meclis toplantısını yapmak üzere 07/06/2022 Salı günü saat 14:30’da Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda aşağıda yazılı gündem konularını görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır.

          Teşriflerinizi rica ederim.                   

                                                                                            Ömer Niyazi İŞLEK                                                                                                          

                                                                                         Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M                          :    

 

1.      Açılış ve yoklama, Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve bir önceki karar özetlerinin okunması.

 

2.      GÜNDEM-(İ.K.M.-97) Bilindiği üzere, 17/04/2022 tarihli ve 31812 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in ekinde yer alan (III) Sayılı Cetvel değiştirilmiş olup, bu kapsamda, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü kurulması zorunlu hale gelmiştir. Bu çerçevede, söz konusu müdürlüğün kurulması için, yazımızın 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesine dayanılarak, Belediyemiz Meclisine havalesi hususunda; Plan Bütçe Komisyonunun 03/06/2022 tarih ve 29 sayılı raporunun görüşülmesi.

 

3.      GÜNDEM-(İ.K.M.-96) Belediyemiz Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliğine göre (C-9) grubunda 269 memur, 133 sürekli işçi kadrosu tahsis edilmiştir. Mevcut kadro cetveline göre bu güne kadar 242 adet memur kadrosu Belediye Meclisine ihdas edilmiş olup ihdas edilen memur kadroların 44 adeti dolu 198 adedi boştur. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi ile Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliği gereği Belediye Meclis tarafından ihdasının yapılması düşünülen ekli cetvel, belirtilen kadronun ihdas edilmesi hususunda; Plan Bütçe Komisyonunun 03/06/2022 tarih ve 30 sayılı raporunun görüşülmesi.

 

4.      GÜNDEM-(E.İ.M.-146) Korkuteli İlçe Müftülüğü 26.04.2022 tarih ve 2406749 sayılı yazısında; Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İmrahor Mahallesi (Yeni) 130 ada 1 parsel nolu taşınmaz üzerine vatandaşların dini vecibelerini yerine getirebilmek için Cami, Kuran Kursu ve Lojman yapılması amacıyla taşınmazın tahsisinin taraflarına yapılmasını talep etmektedir. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e bendinde) "Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek" Belediye Meclisinin görevlerindendir denildiğinden, konunun Meclisce görüşülerek karara bağlanması hususunda; Plan Bütçe Komisyonunun 03/06/2022 tarih ve 31 sayılı raporu ile İmar Komisyonunun 03/06/2022 tarih ve 23 sayılı raporunun görüşülmesi.

 

 

5.      GÜNDEM-(E.İ.M.-150) Enerya Antalya Gaz Dağıtım A.Ş. 27.04.2022 tarih ve 22220002001126 sayılı yazısında; Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Karşıyaka Mahallesi 1256  ile 1258 Sokaklar arasında yer alan ve ekli krokide belirtilen uygun bir yerde (5x5 ebatlarında) regülatör istasyon yerinin tahsisinin taraflarına yapılmasını talep etmektedirler. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e bendinde) "Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek" Belediye Meclisinin görevlerindendir denildiğinden, konunun Meclisce görüşülerek karara bağlanması hususunda; Plan Bütçe Komisyonunun 03/06/2022 tarih ve 32 sayılı raporu ile İmar Komisyonunun 03/06/2022 tarih ve 24 sayılı raporunun görüşülmesi.

 

6.      GÜNDEM-(İ.Ş.M.-1849)İlgide kayıtlı dilekçe ile İlçenin Güzle Mahallesi 104 ada 28 parselin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali) olarak planlanmasına ilişkin Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11.04.2022 tarih ve 312 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre hazırlanan 1/1000 Ölçekli uygulama imar planının onaylanması talebinde bulunulmuştur. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebinin Belediye Meclisi'nce değerlendirilerek karar bağlanması hususunda; İmar Komisyonunun 03/06/2022 tarih ve 25 sayılı raporunun görüşülmesi.

 

7.      GÜNDEM-(İ.Ş.M.-1858) İlgide kayıtlı dilekçe ile İlçenin Uzunoluk Mahallesi 128 ada 135 parselin Konut Alanı olarak planlanmasına ilişkin Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11.04.2022 tarih ve 311 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre hazırlanan 1/1000 Ölçekli uygulama imar planının onaylanması talebinde bulunulmuştur. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebinin Belediye Meclisi'nce değerlendirilerek karar bağlanması hususunda; İmar Komisyonunun 03/06/2022 tarih ve 27 sayılı raporunun görüşülmesi.

 

8.      GÜNDEM-(İ.Ş.M.-1859) İlgide kayıtlı dilekçe ile İlçenin Aşağıpazar Mahallesi 333 ada 1, 14, 15, 16 parsellerin batı yönünde cephe aldığı 9.50 m genişliğindeki yolun 10.00 m'ye çıkarılması ile ilgili hazırlanan 1/1000 Ölçekli uygulama imar planının onaylanması talebinde bulunulmuştur. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebinin Belediye Meclisi'nce değerlendirilerek karar bağlanması hususunda; İmar Komisyonunun 03/06/2022 tarih ve 28 sayılı raporunun görüşülmesi.

 

9.      GÜNDEM-(Ek Gündem) İlçemiz Kiremitli Mahallesinde bulunan arasta ve çevresinde bakanlıkça ilan edilen Kentsel Rezerv alanında yapılacak olan kentsel dönüşüm proje, sözleşme çalışmaları ile ilgili daha önce meclisimizle alınan bu çalışmaların yürütülmesi yetkisinin belediye şirketine devir kararının iptal edilerek tüm çalışmaların belediye encümenince yürütülmesi hususunda; Plan Bütçe Komisyonunun 03/06/2022 tarih ve 33 sayılı raporunun görüşülmesi.

 

10.  GÜNDEM-(Y.İ.M.-506) İlgi görüş yazısında; Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği'nin 21. maddesinde "Meclis, görev süresi bir yılı geçmemek üzere, nisbi çoğunlukla en az üç en çok beş üyeden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Meclis, komisyonlara üye seçiminden önce kurulacak komisyonu ve üye sayısını belirler. Komisyonlar, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlaması suretiyle oluşturulur. İhtisas komisyonlarına siyasi parti grupları aday gösterilebileceği gibi üyeler de o partiden aday olabilir. Birden fazla komisyonda görev almak mümkündür." hükmü bulunduğu, mevzuat hükümleri çerçevesinde belediye meclisinin en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabileceği, belediye meclisinde kurulması kararlaştırılan ihtisas komisyonunun üye sayısının mevzuatta belirtilen alt ve üst limitler dahilinde yine meclis tarafından belirleneceği, ihtisas komisyonuna üye seçimi yapılırken hem meclisteki her siyasi parti grubu için üye sayılarının meclis üye sayısına oranı hem de bağımsız üyelerin toplam sayısının meclis üye tam sayısına oranının dikkate alınarak hesaplama yapılması gerektiği, öte yandan mecliste eşit sayıda üyesi bulunan parti grupları veya bağımsız meclis üyelerine ihtisas komisyonunda yer verilmesinin komisyonda sayısal üst sınıra ulaşılması nedeniyle mümkün olmadığı durumlarda komisyon üye sayısının değiştirilerek yeniden belirleme yapılmasının uygun olacağı değerlendirildiği belirtilmiştir. Nisan/2022 Olağan Meclis toplantısında belirlenen ihtisas komisyonlarında görev alacak üye sayısının yeniden belirlenebilmesi bakımından 5393 Sayılı Kanunun 24. maddesi uyarınca en az 3 en fazla 5 kişiden oluşacağından ihtisas komisyonlarında görev alacak komisyon üye sayısının belirlenmesi hususunun görüşülmesi hususunda; Yazı İşleri Müdürlüğünün 01/06/2022 tarih ve 506 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

11.  GÜNDEM-(Y.İ.M.-507) İlgi görüş yazısına istinaden; Nisan/2022 Olağan Meclis Toplantısında seçilen ihtisas komisyonları üye seçiminin yeniden yapılabilmesi bakımından, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince bir yıl boyunca görev yapmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Çevre Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ve İsim Belirleme Komisyonu üye seçiminin yapılması hususunda; Yazı İşleri Müdürlüğünün 01/06/2022 tarih ve 507 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

12.  GÜNDEM-(P.B.M.-56) İlgi kayıtlı dilekçe ile İlçenin Yazır Mahallesi 152 parsel, 6521 sokakta bulunan Belediye tarafından yaptırılan parka; yeri bağışlayan şahsın ismi olan Manav Ayşe isminin verilmesi talep edilmiştir. Konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması hususunda; Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 31/05/2022 tarih ve 56 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

13.  GÜNDEM-(Z.M.-429) İlçemizde faaliyet gösteren pazaryerlerindeki fiyat etiketi basma ve dağıtma işinin, hizmet devri yoluyla Korkuteli Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na devri ve bu konuda hizmet devri protokolü yapılmasının görüşülmesi hususunda; Zabıta Müdürlüğünün 01/06/2022 tarih ve 429 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

14.  GÜNDEM-(İ.Ş.M.-2330) İlgide kayıtlı yazı ekinde sunulan Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 22.04.2022 tarih ve 5381665 sayılı yazısında 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun 13 üncü maddesi gereğince Kamu Yararı Kararı alınacak yerlere ilişkin olarak ada, pafta, parsellerin belirtildiği  Belediye Meclis Kararının alınması talep edilmiştir. Bahse konu yazıya ilişkin olarak Yazır Mahallesi N24C22C4 nolu pafta 292 ada 3 ve 4  parsel sayılı taşınmazlarda ''Yörük Türkmen Kültürünün Sürdürülebilirliğini Sağlamaya Yönelik Turizme Dönük Ekolojik Yapı ile Bütünleşik Eko-Turizm Alanı'' için Kamu Yararı Kararı alınmasının Belediyemiz Meclisi'nde görüşülerek karara bağlanması hususunda; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03/06/2022 tarih ve 2330 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

15.  GÜNDEM-(İ.Ş.M.-2333) İlgide kayıtlı dilekçe ile İlçenin Uzunoluk Mahallesi 293 ada 2, 4, 8, 9, 13, 18, 19 parsellere konut alanı ve bu alana hizmet edecek donatı alanları ile teknik altyapı alanları olarak planlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 07.02.2022 tarih ve 126 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre hazırlanan 1/1000 Ölçekli uygulama imar planının onaylanması talebinde bulunulmuştur. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebinin Belediye Meclisi'nce değerlendirilerek karar bağlanması hususunda; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03/06/2022 tarih ve 2333 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

16.  GÜNDEM-(İ.Ş.M.-2334) İlçe sınırlarımız içerisinde onaylı imar planında belirlenen yol güzergahlarında, geçmiş dönem imar hakları çerçevesinde zemin katı ticari olmayan imar parsellerin zemin katlarının isteğe bağlı ticari kullanılabilmesi amacıyla, belirlenen yol güzergahlarına cephe parsellere IBZT (İsteğe Bağlı Zemin Ticaret) kullanım hakkının getirilmesini konu alan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik dosyası Antalya Büyükşehir Belediyesi 16.05.2022 tarih ve 438 sayılı meclis kararı ile Belediyemize iade edilmiştir. Bahse konu plan hakkında, Antalya Büyükşehir Belediyesinin meclisinin 16.05.2022 tarih ve 438 sayılı kararının Belediye Meclisi'nce değerlendirilerek karara bağlanması hususunda; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03/06/2022 tarih ve 2334 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

17.  GÜNDEM-(F.İ.M.-366) İçişleri Bakanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan alınacak hibe ile ilgili İlçemiz merkezinde bulunan yolların sathi kaplama asfalt işleminde kullanılmak üzere filler, 0.5 kum ve mıcır alımı için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca İller Bankası üzerinden Belediyemize tanımlanan düşük faiz oranlı 3.000.000,00TL kredi kullanılması için Belediye Başkanı'na yetki verilmesi hususunda; Fen İşleri Müdürlüğünün 03/06/2022 tarih ve 366 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

18.         Dilek ve Temenniler.