Hurda Karşılığı Betonarme Yapı Yıkım İhalesi

İHALE İLANI

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Hurda Karşılığı Betonarme Yapı Yıkım İhalesi

 

1- İdarenin

Tebligat Adresi: Kiremitli Mahallesi Atatürk Cad. Yeni Belediye İşhanı Kat:1

Telefon No: (0242) 643 6075  Faks: (0242) 643 3243

2- İhalenin Konusu, Tarihi, Saati ve Yeri

T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ‘’Kentsel Dönüşüm Rezerv Alan’’ olarak belirlenen yaklaşık 19.843,47 m2 alandaki Betonarme Yapıların çıkan hurda malzemeler karşılığı yıkımı (Patlayıcı Kullanılmadan) ve hafriyatın kaldırılması işinin ihalesi 28/11/2022 Pazartesi Günü saat 10.00’da, İhaleye katılım olmaması halinde (2. İhale) 05/12/2022 Pazartesi Günü saat 10.00’da Belediye toplantı salonunda encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Teklif Usulü ile yapılacaktır.

3- İhaleye Katılma Şartları: İhaleye Katılabilme Şartları :İhaleye katılacak istekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 5. maddesindeki şartlara sahip olacak ve ve aşağıda belirtilen belgeleri sunacaklardır.

a) Yasal yerleşim yerini (ikametgâh) gösterir belge,

b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi, tüzel kişilerin ise vergi numarası, Ticaret Sicil Gazetesi, imza sirküsü, faaliyet belgesi yeni tarihli (son 3 aylık) belgeleri,

d) İhale dokümanının (şartname ve ekleri) alındığına ilişkin makbuz aslı,

e) Geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Korkuteli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne (Açıklama kısmına para yatırma gerekçesi ve vergi – T.C. kimlik no belirtilmelidir) yatırıldığını gösteren makbuz,

f) İhaleye katılan gerçek ve tüzel kişilerin İhale İdari Şartnamesi, eki teknik şartname ve Sözleşme tasarısını okuduğunu, anladığını imzası mukabili kabul etmesi,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

h) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,

                    i) Muhammen bedelin % 50’sinden  az olmamak kaydıyla yıkımla ilgili iş bitirme belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir.

                    j) .Müteahhitlik Yetki Belgesi (YAMBİS) (İhaleye katılım sağlayacak olanların Y1, Y2, Y3 yetki belgelerinden birisine sahip olmaları gerekmektedir.)

            4- İhaleye Çıkan Kentsel Dönüşüm Rezerv Alanının Adresi ve Muhammen Bedeli

     İlçemiz Kiremitli Mahallesindeki 155/1, 155/2, 155/3, 174/44, 221/1, 221/2, 221/3, 221/4, 221/5, 221/6, 222/1, 222/4, 222/5, 223/1, 223/2, 223/3, 223/4, 224/1, 224/2, 224/3, 224/4, 224/5, 224/6, 224/7, 224/8, 224/9, 224/10, 224/11, 224/12, 224/13, 224/14, 224/15, 224/16, 224/17, 224/18, 224/19, 224/20, 224/21, 224/22, 224/23, 224/24, 224/25, 224/26, 224/27, 224/28, 224/29, 224/30, 224/31, 224/32, 224/33, 225/5, 225/6, 225/7, 225/8, 225/9, 225/10, 225/11, 225/12, 225/13, 225/14, 225/15, 225/16 numaralı ada parseller üzerindeki, Betonarme Yapıların, çıkan hurda malzemeler karşılığı, yıkımı (Patlayıcı Kullanılmadan) ve hafriyatın kaldırılması işi ihalesinin Muhammen bedeli K.D.V. Hariç 1.919.380,38 TL olup, Geçici Teminat Bedeli %3’ten az olamaz.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin 25/11/2022 saat 16:30’a kadar, İhaleye katılım olmaması halinde (2. İhale) 02.12.2022 saat 16:30’a kadar teminatlarını yatırıp belgelerini elden Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

6- Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 1.000.00 (Bin) TL karşılığında temin edilebilir.

7- İhaleyi yapıp yapmamakta Belediye Başkanı yetkilidir.

  

                                                                                                                                       İLGİLİLERE İLANEN DUYRULUR