Mart 2020 Olağanüstü Meclis Gündemi

SAYI:18108937/ 301.03-E.184/1495                                                                      30/03/2020

KONU :  Meclis toplantısı.      

 

                                SAYIN :

                     

                                                                                              KORKUTELİ 

                                                                                 

           Belediyemizin devam etmekte olan projeleri ve faal olan işlerinin sekteye uğramaması, halk sağlığının gözetilmesi, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla  Korkuteli Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi gereğince, MART/2020 Olağanüstü Meclis toplantısını yapmak üzere 31/03/2020 Salı günü saat 10:00’da Belediye Hizmet Binası Düğün salonunda her bir Meclis üyesinin Sosyal Mesafesini koruyarak aşağıda yazılı gündem konularını görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır.

 

          Teşriflerinizi rica ederim.                   

      

                                                                                             Ömer Niyazi İŞLEK                                                                                                             Belediye Başkanı

G Ü N D E M                          :

 

       Açılış ve yoklama, Saygı duruşu, bir önceki karar özetlerinin okunması.

 

  1. GÜNDEM (E.İ.M) T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Dereköy Mahallesi 195 ve 196 parselleri ilçemiz Dereköy Mahallesinde 16.02.2015 tarihinde meydana gelen deprem afeti sonrasında hak sahibi kabul edilen 37 afetzede için yapılacak konutların yapımında kullanılmak üzere  süresiz tahsisini talep etmektedir. 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesinin (e) fıkrası gereğince, ilçemiz Dereköy Mahallesi 195 ve 196 nolu parsellerin süresiz tahsis verilmesi hususunda; Plan ve Bütçe Komisyon’un 19/03/2020 tarih ve 2020/20 sayılı raporunun .

 

 

 

 

  1. GÜNDEM (Y.İ.M-) İlçemizde yapılacak olan Antalya dağıtım bölgesinde doğal gaz dağıtım faaliyetlerini yapmak üzere 4646 sayılı doğal gaz piyasası kanunun ilgili mevzuat uyarınca Enerji Piyasası dağıtım lisanslı şirkete izin verilmesi hususunda, Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 26/03/2020 tarih ve 180 sayılı yazısının görüşülmesi

 

 

 

  1. GÜNDEM (Y.İ.M.) Belediyemiz 2020 Mali yılı bütçesine (46.07.15.18.01.3.9.00.5.01.05 ) diğer personeller harcama kalemi 145.000.00 TL (yüzkırkbeşbin) ödenek konulması hususunda, Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 26/03/2020 tarih ve 181 sayılı yazısının görüşülmesi

 

  1. GÜNDEM (F.İ.M.) Belediyemiz 2020 yılında devam eden projelerinin tamamlanabilmesi için Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere 20.000.000.00 TL (yirmimilyonTürkLirası) ödenek konulması hususunda, Fen İşleri Müdürlüğü’nün  26 /03/2020 tarih ve 294 sayılı yazısının görüşülmesi

 

 

 

  1.  GÜNDEM (P.B.M.) Belediyemiz 2020 yılında devam eden projelerinin tamamlanabilmesi için Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere 5.000.000.00 TL (beşmilyonTürkLirası) ödenek konulması hususunda Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün  26/03/2020 tarih ve 46 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

 

 

  1. GÜNDEM (M.H.M ) 2020 yılı Bütçesinin aşağıda belirtilen kalemde  ödeneğin yetmeyeceğinden dolayı Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden , Fen İşleri Müdürlüğü'ne  13.450.000.00 TL (onüçmilyondörtyüzellibinTürkLirası) ve Kodlarda aktarım yapılması hususunu  5393 sayılı kanunun 18. maddesi çercevesinde belediye bütçe ve muhasebe usulü yönetmeliğinin 38. maddesi   gereğince aktarılması hususunu; Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 26/03/2020 tarih ve 154 nolu yazısının görüşülmesi

 

  1.  Dilek Temenniler