Meclis Gündemi

SAYI:18108937/-301.03-321/3309                                                                     03/05/2024                                                   

KONU : Meclis toplantısı.         

              

SAYIN :                        

                                                                                              KORKUTELİ

                                                                                 

          Korkuteli Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi gereğince, MAYIS/2024 Olağan Meclis toplantısını yapmak üzere 07/05/2024 Salı günü saat 14:30’da Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda aşağıda yazılı gündem konularını görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır.

          Teşriflerinizi rica ederim.       

 

                                                                                                                                                                                                                          

G Ü N D E M                          :                                                         Saniye CARAN 

                                                                                                           Belediye Başkanı

                                          

 

 

1.      Açılış ve yoklama, Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve bir önceki karar özetlerinin okunması.

 

2.     GÜNDEM-(İ.K.M.-159) Belediyemiz Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliğine göre  (C-9) grubunda 269 memur, 133 sürekli işçi kadrosu tahsis edilmiştir. Mevcut kadro cetveline göre bu güne kadar 245 adet memur kadrosu, 133 adet sürekli işçi kadrosu Belediye Meclisince ihdas edilmiş olup ihdas edilen memur kadroların 70 adeti dolu 175 adedi boştur. Belediyemizde dolu veya boş bulunan; 7555 Unvan kodlu G.İ.H.S. 10. Derecedeki 1 Adet Memur kadrosunun, 8505 Unvan kodlu T.H.S. 3. Derecedeki 1 Adet Mimar kadrosunun, 5985 Unvan kodlu A.H.S. 3. Derecedeki 1 Adet Avukat kadrosunun, 8750 Unvan kodlu T.H.S. 4. Derecedeki 1 Adet Tekniker kadrosunun, 11085 Unvan kodlu G.İ.H.S. 3. Derecedeki 1 Adet İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü kadrosunun, 11180 Unvan kodlu G.İ.H.S. 3. Derecedeki 1 Adet Veteriner İşleri Müdürü kadrolarının iptal edilerek, 7825 Unvan kodlu G.İ.H.S. 3. Derecedeki 1 Adet V.H.K.İ. kadrosunun, 8505 Unvan kodlu T.H.S. 1. Derecedeki 1 Adet Mimar kadrosunun, 5985 Unvan kodlu A.H.S. 1. Derecedeki 1 Adet Avukat kadrosunun, 8750 Unvan kodlu T.H.S. 3. Derecedeki 1 Adet Tekniker kadrosunun, 11085 Unvan kodlu G.İ.H.S. 1. Derecedeki 1 Adet İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü kadrosunun, 11180 Unvan kodlu G.İ.H.S. 1. Derecedeki 1 Adet Veteriner İşleri Müdürü kadrolarının ihdas edilmesi için (II) sayılı Memur Boş Kadro Değişiklik Cetveli, (III) sayılı Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetveli ile (I) sayılı Memur Kadro İhdas Cetveli düzenlenerek ekte sunulmuştur. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi ile Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliği gereği Belediye Meclis tarafından iptal ve ihdasının yapılması hususunda; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 30/04/2024 tarih ve 159 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

3.     GÜNDEM-(E.İ.M.-166) Belediyemiz 17.10.2023 tarih ve 108 sayılı meclis kararı ile 2024 yılı gelir tarife cetvelinde Düğün Alanları seans(gündüz veya akşam) kiralama ücreti olarak Düğün Salonları 1.000,00 TL, Diğer Mahallelerdeki düğün yerleri 700,00 TL, Tüm Park ve Kapalı Pazar Yerleri 1.000,00 TL şeklinde belirlenmiş olup, günümüz ekonomik koşulları göz önünde bulundurulduğunda 2023 yılı Ekim ayında belirlenen bedellerin düşük kaldığı değerlendirilmektedir. Bu nedenle 2024 yılı gelir tarife cetvelinde belirtilen Düğün Alanları seans(gündüz veya akşam) kiralama ücretlerinin Belediye Meclisince yeniden belirlenmesi hususunda; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 02/05/2024 tarih ve 166 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

4.     GÜNDEM-(B.M.-66/3300) Korkuteli Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı'nın 30.04.2024 tarih ve 2024/93 sayılı müteşebbis Heyet Üye Bildirimi konulu  yazısı ile; Korkuteli Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyetine pay oranı ve katılımcı bilgilerinin Belediye Meclisinde görüşülerek karar alınması hususu belirtildiğinden; müteşebbis heyetine Asil Üye Belediye Başkanı Saniye CARAN, Yedek Üye  Belediye Meclis Üyesi Barış TATOĞLU’nun belirlenmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması hususunda; Başkanlık Makamı’nın 02/05/2024 tarih ve 66/3300 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

5.     GÜNDEM-(M.H.M-504) Belediyemizin 2023 Mali Yılı Kesin Hesabı 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (b) bendi gereğince Belediye Encümeninde görüşülüp 25/04/2024 ve 111 sayılı encümen kararı ile kabul edilmiştir. 5393 Sayılı belediye Kanunun 34/a ile 64. Maddeleri ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. ve 41. Maddeleri gereğince encümenin görüşü ile meclise sunulan 2023 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının Belediye Meclis gündeminde değerlendirilmesi hususunda; Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 19/04/2024 tarih ve 504 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

6.     GÜNDEM-(M.H.M-536) Belediyemize tahsisli canlı hayvan pazarı ve borsasının ekte sunulan ücret tarifelerinin günümüz ekonomik şartlarına ve çevre İl ve İlçelerdeki hayvan pazarlarının fiyatları göz önüne alındığında belirlenen bedellerin düşük kaldığı değerlendirilmektedir. Ayrıca ekte belirtilen Gelir tarife kalemlerinin de tarife cetveline eklenmesini, Belediye Meclisince yeniden değerlendirmesi hususunda; Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 25/04/2024 tarih ve 536 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

 

7.     GÜNDEM-(İ.Ş.M.-1041) İlgide kayıtlı dilekçe ile İlçenin Uzunoluk Mahallesi 945 ada 17 parselde bulunan taşınmazın Konut Alanından Özel Yurt Alanına değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli uygulama imar planı değişiklik dosyasının onaylanması talebinde bulunulmuştur. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik talebinin Belediye Meclisi'nce değerlendirilerek karar bağlanması hususunda; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/04/2024 tarih ve 1041 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

8.     GÜNDEM-(İ.Ş.M.-1042) İlgide kayıtlı dilekçe ile İlçenin Kiremitli Mahallesi 297 ada 15 parselde bulunan taşınmazın Konut Alanından Özel Anaokulu Alanına değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli uygulama imar planı değişiklik dosyasının onaylanması talebinde bulunulmuştur. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik talebinin Belediye Meclisi'nce değerlendirilerek karar bağlanması hususunda; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/04/2024 tarih ve 1042 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

9.     GÜNDEM-(İ.Ş.M.-1677) İlgide kayıtlı Osman Küçükkarasucu'nun dilekçesinde Eski Akyar Mahalle Muhtarı Osman Gedikoğlu isminin, Belediyemize bağlı Akyar Mahallesi 118 ada 3-4 parsele yapılan 'Çok Amaçlı Kapalı Alana' verilmesi talep etmiştir. Bahse konu taleple ilgili olarak Belediye Meclisi'nin görev ve yetkileri arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18.Maddesi'nin n bendinde ''Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.'' denildiğinden; Konunun Belediye Meclisi'nde görüşülerek karara bağlanması hususunda; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/04/2024 tarih ve 1677 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

 

10.  GÜNDEM-(İ.Ş.M.-2034) İlgi dilekçe ile Korkuteli İlçe sınırlarında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları değişikliği talep edilmiştir. Bahse konu Plan Notlarının Belediye Meclisi'nde görüşülerek karara bağlanması hususunda; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03/05/2024 tarih ve 2034 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

11.  GÜNDEM-(Z.M.-278) 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yeni pazar yeri alanının belirlenmesi hususunda; Zabıta Müdürlüğünün 03/05/2024 tarih 278 sayılı yazısının görüşülmesi

 

12.  Dilek ve temenniler.