Nisan 2021 Meclis Gündemi

SAYI:18108937/-301.03- 392/2516                                                                     02/04/2021

KONU : Meclis toplantısı.      

                      SAYIN :                      

                                                                                              KORKUTELİ

                                                                                 

           Korkuteli Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi gereğince, NİSAN/2021 Olağan Meclis toplantısını yapmak üzere 06/04/2021 Salı günü saat 14:30’da Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda aşağıda yazılı gündem konularını görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır.

          Teşriflerinizi rica ederim.                   

                                                                                             Ömer Niyazi İŞLEK                                                                                                           Belediye Başkanı

G Ü N D E M                          :    

 

1.      Açılış ve yoklama, Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve bir önceki karar özetlerinin okunması.

 

2.      GÜNDEM-(İ.K.M.-63) Belediyemizde 2020 yılında 03.03.2020 tarih ve 35 sayılı Meclis Kararı ile 10.03.2020-28.08.2020 tarihleri arasında çalışan T.C. 15697522018 numaralı Yakup BİLGİÇ' in tekrar 2021 yılında da çalışmak istediğini 27.01.2021 tarih ve 736 sayılı kayıt numaralı dilekçesi ile beyan etmektedir. Bunun için Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mah.İd.Bir.Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. Maddesi gereğince en az 1 kişilik olmak üzere 2021 yılı  geçici işci vizesinin adam/ay hesabı ile belediye meclisince belirlenmesi için gerekli kararın verilmesini hususunda; Plan Bütçe Komisyonunun 22/03/2021 tarih ve 18 sayılı raporunun görüşülmesi.

 

 

3.      GÜNDEM(Ek Gündem) Bilindiği üzere tüm Dünyada ve Ülkemizde Pandemi sebebiyle vatandaşlarımız ve esnaflarımız sağlık, sosyal ve ekonomik şartlardan olumsuz olarak etkilenmektedir. Belediye olarak küçük esnafımızın bu dönemde imkanlar ölçüsünde desteklenmesi gerektiğini düşünmekteyiz. İlçemizde çarşamba günü kurulmakta olan pazaryeri ücretleri konusunun meclis gündemine alınması, esnafın ödeyeceği ücretin günün şartlarına göre meclisce yeniden düzenlenerek bu ücretlerin düşürülmesi hususunda; Meclis Üyeleri İsmet SENEKCİ, İlhami YILDIRAN, Tülay YILDIZ, Yusuf YILDIZ, Ogün TAŞ ve Lütfü YAPICI'nın 02/03/2021 tarihli önergesine istinaden; Plan Bütçe Komisyonunun 22/03/2021 tarih ve 20 sayılı raporunun görüşülmesi.

 

 

4.      GÜNDEM(Ek Gündem) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğ'nün 15/12/2020 tarihli ve 2020/27 sayılı Genelge ile Yeni Koronavirüs(covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata olumsuz etkilerinin giderilmesi ile ilgili tedbirler alınması belirtilmektedir. Bu genelgeye istinaden diğer ilçe belediyelerinin de uyguladığı 3 ila 6 ay arasında belediyeye ait taşınmazlarda kiracı olarak faaliyette bulunan esnafımızdan kira alınmaması hususunda; Meclis Üyeleri İrfan YILMAZ, Mehmet MANAVOĞLU, Yüksel ATMACA ve Ali ATEŞ'in 02/03/2021 tarihli önergesine istinaden; Plan Bütçe Komisyonunun 22/03/2021 tarih ve 21 sayılı raporunun görüşülmesi.

 

5.      GÜNDEM-(Y.İ.M.-377) İlçemiz kırsal belde ve mahalleri olan Akyar, Avdan, Bahçeyaka, Dereköy, Duraliler, Garipçe, Göçerler, Güzle, İmecik, Köseler, Sülekler ve Yeşilyayla Mahallelerinin; 16 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 7254 Sayılı Torba Yasa'daki köy statüsüne ilişkin düzenleme kanuna istinaden yeniden kırsal mahalle statüsüne geçmesi için mahalle muhtarlarının vermiş oldukları dilekçelerin Belediye Meclisinde görüşülmesi hususunda; Yazı İşleri Müdürlüğünün 30/03/2021 tarih ve 377 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

6.      GÜNDEM-(M.H.M.-328)  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun faaliyet raporu başlıklı 41.maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 56 maddesi kapsamında hazırlanan 2020 idare  Faaliyet Raporunun görüşülmesi hususundaki Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 30/03/2021 tarih ve 328 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

 

7.      GÜNDEM- (M.H.M-327) 2020 yılı gelir gider ve bunlara ilişkin hesap kayıt işlemlerin incelenmesi sonucu düzenlenen denetim komisyonu raporunun Belediye Meclisinde görüşülmesi hususunda; Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 30/03/2021 tarih ve 327 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

8.      GÜNDEM-(Y.İ.M.-381) 5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. Maddesi gereğince, dönem sonuna kadar görev yapmak üzere iki asil ve iki yedek meclis katip üyesi seçiminin yapılması hususunda; Yazı İşleri Müdürlüğünün 15/03/2021 tarih ve 381 sayılı yazısının görüşülmesi. (Gizli Oylama)

 

9.      GÜNDEM Korkuteli Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince; MART/2021 Olağan toplantısında görüşülüp karara bağlanan, 02/03/2021 tarih ve 27 nolu kararına, Belediye Başkanı Ömer Niyazi İŞLEK 5393 Sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi gereğince Mecliste yeniden görüşülmek üzere havale edilen Başkanlık Makamının 05/03/2021 tarih ve 19/1638 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

10.  GÜNDEM-(Y.İ.M.-383) 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. Maddesi uyarınca en az 3 en fazla 5 kişiden oluşacağından ihtisas komisyonlarında görev alacak komisyon üye sayısının belirlenmesi, hususunda Yazı İşleri Müdürlüğünün 15/03/2021 tarih ve 383 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

 

11.  GÜNDEM-(Y.İ.M.-379) 5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. Maddesi gereğince dönem sonuna kadar görev yapmak üzere Meclis Birinci ve İkinci Başkan Vekilinin seçiminin yapılması hususunda; Yazı İşleri Müdürlüğünün 15/03/2021 tarih ve 379 sayılı yazısının görüşülmesi. (Gizli Oylama)

 

 

 

12.  GÜNDEM-(E.İ.M.-171)  5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesinin (e) fıkrasında; ''Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.'' Belediye Meclisinin görevidir denilmektedir. Belediyemizin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na borçları bulunduğundan mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Kiremitli Mahallesi 164 ada 13,14 ve 15 nolu taşınmazların borçlara karşılık Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na takası düşünülmektedir. Konunun Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması hususunda; Emlak İstimlak Müdürlüğünün 30/03/2021 tarih ve 171 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

13.  GÜNDEM Korkuteli Belediye Meclisi 5393 Sayıılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince; MART/2021 Olağan toplantısında görüşülüp karara bağlanan, 02/03/2021 tarih ve 32 nolu kararına, Belediye Başkanı Ömer Niyazi İŞLEK 5393 Sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi gereğince Mecliste yeniden görüşülmek üzere havale edilen Başkanlık Makamının 05/03/2021 tarih ve 20/1639 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

14.  GÜNDEM-(Y.İ.M.-378) 5393 Sayılı Belediye Kanunun 33. Maddesi gereğince Bir yıl görev yapmak üzere iki adet Daimi Encümen Üyesi Seçiminin yapılmasına ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 15/03/2021 tarih ve 378 sayılı yazısının görüşülmesi. (Gizli Oylama)

 

15.  GÜNDEM-(Y.İ.M.-382) 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. Maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonu, Planlama ve İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Çevre Tarım ve Hayvancılık Komisyonu, İsim Belirleme Komisyonu üye seçimi yapılması hususunda Yazı İşleri Müdürlüğünün 15/03/2021 tarih ve 382 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

 

16.  GÜNDEM-(M.H.M.-177) Covid 19 salgın döneminde, gerek genel bütçe vergi gelirleri payı, gerekse vergi tahsilatlarında yaşanan düşüşler nedeniyle, Korkuteli esnafına yapılan ve yapılacak ödemelerde aksaklıklar yaşanmaktadır. Ekli listede yer alan ve Korkuteli'nde faaliyet gösteren; Belediyemizin ve şirketimiz Antkor İnşaat A.Ş.'nin esnaflarımıza olan 5.436.320,94 TL borcun ekli listede belirtilen esnaflara ödenmesi amacıyla Belediye Başkanına nakit kredi Kullanımı hususunda yetki verilmesine ilişkin; Plan Bütçe Komisyonunun 22/03/2021 tarih ve 19 sayılı raprounun görüşülmesi.

 

17.  GÜNDEM Korkuteli Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince; MART/2021 Olağan toplantısında görüşülüp karara bağlanan, 02/03/2021 tarih ve 31 nolu kararlarına, Belediye Başkanı Ömer Niyazi İŞLEK 5393 Sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi gereğince Mecliste yeniden görüşülmek üzere havale edilen Başkanlık Makamının 05/03/2021 tarih ve 18/1637 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

18.   Dilek ve Temenniler.