Temmuz 2021 Olağan Meclis Gündemi

SAYI:18108937/-301.03- 576/4403                                                                  02/07/2021

KONU : Meclis toplantısı.      

                      SAYIN :                      

                                                                                              KORKUTELİ

                                                                                 

           Korkuteli Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi gereğince, TEMMUZ/2021 Olağan Meclis toplantısını yapmak üzere 06/07/2021 Salı günü saat 14:30’da Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda aşağıda yazılı gündem konularını görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır.

          Teşriflerinizi rica ederim.                   

                                                                                            Ömer Niyazi İŞLEK                                                                                                             Belediye Başkanı

G Ü N D E M                          :    

 

1.      Açılış ve yoklama, Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve bir önceki karar özetlerinin okunması.

 

2.      GÜNDEM-(İ.Ş.M.-2208) Belediye Meclisimizin 06.10.2020 tarih 105 sayılı Kararı uygun bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08.02.2021 tarih ve 137 sayılı Kararı ile değiştirilerek onaylanan 22.03.2021 tarihi itibariyle askıya çıkarılan Korkuteli İmar Planı Plan Notları Revizyonu dosyasına askı süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesine ilişkin; İmar Komisyonunun 16/06/2021 tarih ve 33 sayılı raporunun görüşülmesi.

 

3.      GÜNDEM-(İ.Ş.M.-541) İlçemiz Güzle Mahallesi 118 ada 1,3,5,6,9,16,17 parseller, 119 ada 6,7,10, parseller ve 124 ada 16 parselin Enerji Üretim Alanı (GES) olarak planlanmasına 1/1000 ölçekli uygulama imar planın onaylanması talep edilmiştir. Bahse konu parsellerin bulunduğu alan hakkında Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.10.2020 tarih ve 592 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı İlgi b) de kayıtlı yazı ile Kurumumuza iletilmiştir. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onaylanmasına ilişkin; İmar Komisyonunun 16/06/2021 tarih ve 34 sayılı raporunun görüşülmesi.

 

4.      GÜNDEM-(İ.Ş.M.-2545) Kamu yararına kamu tüzel kişiliği adına inşa edilen yapılardan; kamu kurum ve kuruluşlarının bizzat yaptıkları ya da inşa ettikleri yapılar ile; ihale, sözleşme, şartname, protokol gibi tarafı bulunduğu yazılı belgeler kapsamında inşa ettirdikleri yapıların; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun İmar İle İlgili Harçlar başlıklı 80. Maddesinin 1. Fıkrasının (f) Bendinin (Değişik: 18/5/1987 - 3365/2 md.) (Değişik: 18/5/1987 - 3365/2 md.) hükmü kapsamında; Yapı Kullanma İzni Harç müstesnası haricinde bulunanlarının, Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzni Harç müstesnasına ilişkin aksine alınmış kararı bulunmayanlarına ilişkin harç (ücret) müstesnası uygulanıp uygulanmayacağı hususunda; İmar Komisyonunun 16/06/2021 tarih ve 35 sayılı raporu ile Plan Bütçe Komisyonunun 21/06/2021 tarih ve 37 sayılı raporunun görüşülmesi.

 

5.      GÜNDEM-(İ.Ş.M.-1056) İlgide kayıtlı Ayşe KÖSE dilekçesinde 8 Temmuz 1972 tarihinde görev uçuşu sırasında T-33 uçağının Uludağ'a çarpması sonucu Şehit olan eşi Ahmet KÖSE 'nin adının İlçemiz sınırları içerisinde kamu kurum binalarına veya uygun görülecek bir yere(cadde sokak ,park vb.) yerlere verilmesi talep edilmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18.Maddesi'nin (n) bendi gereğince, konuya ilişkin olarak; İsim Belirleme Komisyonunun 16/06/2021 tarih ve 36 sayılı raporunun görüşülmesi.

 

6.      GÜNDEM-(Y.İ.M.-558)Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 27/05/2021 tarih ve 415 sayılı meclis kararı ile İlçenin Çomaklı, Bozova, Bayat, Nebiler, Karabayır, Yelten, Büyükköy, Manay, Osmankalfalar, Kırkpınar, Küçükköy, Kemerağzı, Kayabaş, Kargın, Esenyurt, Gümüşlü, Karataş, Ulucak, Kızılaliler, Yazır, Taşkesiği, Yeleme, Yukarıkaraman, Bayatbademleri, Kozağacı, Küçüklü, Söğütçük Mahallelerinin kırsal mahalleye dönüştürülmesine ilişkin konunun, 15 Nisan 2021 tarih ve 31455 sayılı resmi gazetede yayınlanan Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği'nin 4. maddesindeki kıstaslara göre yeniden değerlendirilmek üzere Belediyemize iade edilmiştir. Konunun Belediye Meclisinde değerlendirilmesi hususunda Yazı İşleri Müdürlüğünün 24/06/2021 tarih ve 558 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

7.      GÜNDEM-(Y.İ.M.-569) İlçemiz kırsal belde ve mahallesi olan Mamatlar Mahallesinin; 16 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 7254 Sayılı Torba Yasa'daki köy statüsüne ilişkin düzenleme kanuna istinaden yeniden kırsal mahalle statüsüne geçmesi için mahalle muhtarının vermiş olduğu dilekçenin Belediye Meclisinde görüşülmesi hususunda; Yazı İşleri Müdürlüğünün 28/06/2021 tarih ve 569 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

8.      GÜNDEM-(K.S.İ.M.-20) Korkuteli Belediye spor bünyesinde bulunan 2021 yılında yapılan tüm spor dalları karşılaşmalarında dereceye giren sporcuların 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinin (b) bendi gereğince konuya ilişkin; Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünün 28/06/2021 tarih ve 20 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

9.      GÜNDEM-(İ.Ş.M.-3333) İlgide kayıtlı yazı ile Antalya İli, Korkuteli ilçesi, Yenimahalle 1053 ada 1 parselin güneydoğusunda kalan tescil harici Oyun Alanının Spor Alanına dönüştürülmesine ilişkin Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 11.11.2019 tarih ve 650 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği dosyası tarafımıza iletilmiştir. Bahse konu alana ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik dosyasının Belediye Meclisi'nce değerlendirilerek karar bağlanması hususunda; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/06/2021 tarih ve 3333 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

10.  GÜNDEM-(İ.Ş.M.-3335) İlgide kayıtlı yazı ile Antalya İli, Korkuteli ilçesi, Uzunoluk Mahallesi 286 ada 31, 68, 75 parsellerde bulunan Toplu Konut Alanının plan tadilatına ilişkin Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 24.05.2021 tarih ve 348 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği dosyası tarafımıza iletilmiştir. Bahse konu alana ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik dosyasının Belediye Meclisi'nce değerlendirilerek karar bağlanması hususunda; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/06/2021 tarih ve 3335 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

11.  GÜNDEM-(İ.Ş.M.-3382) İlgide kayıtlı dilekçe ile İlçemiz Yelten Mahallesi 382 ada 1 parselin doğusunda yer alan Park alanının bir kısmının Sağlık Alanı'na dönüştürülmesi ve 287 ada 70 parselde yer alan Sağlık Alanının bir kısmının Park alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planının Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08.03.2021 tarih ve 179 sayılı kararı ile onaylandığı belirtilmiştir. 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre hazırlanan 1/1000 Ölçekli uygulama imar planının Belediye Meclisi'nce değerlendirilerek karar bağlanması hususunda; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/07/2021 tarih ve 3382 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

12.  GÜNDEM-(İ.Ş.M.-3384) İlgi dilekçe ile Korkuteli İlçe sınırlarında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları değişikliği talep edilmiştir. Bahse konu Plan Notlarının Belediye Meclisi'nde görüşülerek karara bağlanması hususunda; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/07/2021 tarih ve 3384 sayılı yazısının görüşülmesi.

 

13.  GÜNDEM-(E.İ.M.-261) Orman işletme Müdürlüğünden Belediyemize tahsisli olan Kargalık mahallesinde bulunan 100. yıl mesire alanında 2019-2024 stratejik planda belirtilen Engelsiz köy projesi kapsamında yapılacak proje alanında açılacak olan kafeterya, giriş kısmı ve diğer ünitelerden elde edilen gelirlerin engelli vatandaşların hizmetinde kullanılması, engelli vatandaşların şahsi becerilerini geliştirebilmesi, becerilerinin artırılması, engelli olmayan vatandaşların mesire alanı olarak kullanılarak engelli vatandaşlarla kaynaşmasının sağlanması,  kurulacak satış reyonlarından elde edilen gelirin engelli vatandaşlara kullandırmak üzere satış ünitelerinin yapılması planlanmaktadır.5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin d bendi gereği engelsiz köy projesi kapsamında İller Bankasından 2.000.000,00TL teminat mektubu alınması hususunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması hususunda; Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünün 02/07/2021 tarih ve 261 sayılı yazısının görüşülmesi

 

14.  Dilek ve Temenniler.